Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení – vymezení pojmů


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.solo-zahradni-technika.cz . Provozovatelem tohoto internetového obchodu jako prodávající je společnost INPEST Louny s.r.o., se sídlem Osvoboditelů 420, 440 01 Louny, IČO: 25032666, DIČ: CZ25032666, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  soudem v Ústí nad Labem v oddílu C, vložka 13455.


Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodním podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).


Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.


Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Zákonná záruční doba se řídí platnými právními předpisy. Záruční doba na zboží je 24 měsíců.


Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Zákonná záruční doba se řídí platnými právními předpisy. Záruční doba na zboží je 12 měsíců. Kupující - podnikatel nemá právo na odstoupení od smlouvy.


Kupující svou závaznou objednávkou stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky, které vydal prodávající. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami a jsou pro obě strany závazné.

2. Objednávka

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Objednávku je možno zrušit e-mailem nejdéle do 24 hodin po jejím potvrzení prodávajícím.
Kupující musí uvést jméno, číslo a datum objednávky a popis objednaného zboží, ohledně něhož objednávku ruší.

Nedojde-li ke zrušení objednávky kupujícím, prodávající kupujícímu e-mailem potvrdí dodání zboží uvedeného v objednávce.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

3. Cena zboží


Ceny zboží uvedené na stránkách e-shopu jsou platnými cenami včetně DPH a platnost ceny zůstává zachována až do učinění řádné objednávky kupujícím, tj. že kupující obdrží zboží vždy za cenu platnou v době odeslání jeho závazné objednávky.


K cenám zboží uvedeným v e-shopu se žádné další poplatky s výjimkou nákladů na dopravu nepřipočítávají.


Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží a služeb před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.


4. Dodací podmínky


Prodávající zboží zasílá kupujícímu přepravní službou GEIS, prostřednictvím České pošty nebo si kupující může objednané zboží osobně vyzvednout v provozovně prodávajícího  (sklad Stekník u Žatce č. 10, nebo v kanceláři po dohodě na adrese Osvoboditelů 420, Louny). Volbu dopravy stanovuje kupující dle svých potřeb.


Dodací lhůta: Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti dodáno v co nejkratší době. V případě, že zboží nebude skladem, bude prodávající neprodleně informovat kupujícího.


Pokud je zboží skladem, bude doručeno do 1-2 dnů od objednávky.


Zákazník obdrží zásilku společně s daňovým dokladem – fakturou.


Kupující je povinen bez zbytečného odkladu prohlédnout a zkontrolovat dodané zboží. Pokud je zásilka poškozena, doporučuje se kupujícímu zásilku nepřejímat a neprodleně kontaktovat prodávajícího (vznikne-li škoda při přepravě, odpovídá za vzniklou škodu přepravce). V případě převzetí poškozené zásilky se kupující vystavuje možným problémům při reklamaci.

5. Vrácení zboží


Kupující - spotřebitel má právo v souladu s ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Zboží musí být vráceno bez známek poškození, užívání nebo opotřebování, v nepoškozeném obalu a s veškerým příslušenstvím (bylo-li součástí zboží) a to v uvedené lhůtě (rozhodující je datum odeslání).


Při odstoupení od kupní smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu spotřebiteli kupní cenu, včetně nákladů vynaložených na dodání zboží kupujícímu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od zániku smlouvy, přičemž podmínkou vrácení celé kupní ceny je, že kupující vrátil prodávajícímu zboží se všemi součástmi a příslušenstvím. Pokud kupující nevrátí zboží se všemi součástmi a příslušenstvím, je prodávající oprávněn vrátit kupujícímu kupní cenu sníženou o hodnotu nevrácené součásti nebo příslušenství zboží.Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.

Prodávající nese náklady související s vrácením kupní ceny v hotovosti přímo kupujícímu spotřebiteli nebo bezhotovostně na bankovní účet kupujícího. Pokud ovšem kupující spotřebitel nesdělí prodávajícímu číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny a není možné vrátit kupní cenu jiným bezplatným způsobem, zašle prodávající kupní cenu na adresu kupujícího poštovní poukázkou, přičemž bude kupní cena snížena o náklady nutně vynaložené prodávajícím podle platného ceníku České pošty, s.p., případně jiného poskytovatele obdobných služeb platebního styku. Jestliže kupující- spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6. Reklamace

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

• jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží,

• jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,

• jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamaci  uplatníte odesláním na naši adresu: INPEST Louny s.r.o., Osvoboditelů 420, 440 01 Louny

 

Reklamace se nevztahují na případy:

vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu) anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího

• prokazatelných nedovolených zásahů do přístroje

• nese-li předložený "Záruční list" zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v "Záručním listu"

• na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty

• byla-li porušena originalita stroje vmontováním cizích součástek nebo součástek originálních bez souhlasu servisního místa

• provede-li v záruční době opravu někdo jiný než v záručním listě uvedená servisní organizace.

• vady způsobené vlivem živelných katastrof

 

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

• že je výrobek vadný, za tímto účelem Kupující doručí vadný výrobek v Prodávajícímu

• že se vada vyskytla v záruční době (za tímto účelem Kupující prokáže okamžik prodeje)

• Kupující prokáže, že koupil výrobek od Prodávajícího (za tímto účelem Kupující předloží platný prodejní doklad s      vyznačením data zakoupení výrobku prokazující nákup reklamovaného zboží u společnosti INPEST Louny s.r.o.

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

K reklamovanému zboží je vhodné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu - fakturu či je třeba koupi prokázat jiným způsobem, a dále popsat závadu. Reklamované zboží doporučujeme předat v originálním obalu a kompletní, to znamená včetně příslušenství a podobně.

Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován. Případně vydáno písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Termíny pro vyřízení reklamace

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Dojde-li k výměně vadného výrobku za nový anebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet nová záruční doba k danému výrobku, resp. k jeho nové části, znovu od převzetí nové věci, resp. věci s novou součástkou. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu v záruční opravě. Záznam o provedené opravě je oprávněn provést pouze Prodávající. V případě oprávněné reklamace má Kupující spotřebitel právo na náhradu nutných nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Stejné právo náleží i spotřebiteli pro případ odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny Prodávajícím.

 

 


7. Ochrana osobních údajů


Učiněním závazné objednávky kupující uděluje prodávajícímu souhlas, aby prodávající v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění předpisů pozdějších pro potřebu uzavřené smlouvy zpracovával osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce.
Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů:
Jméno, příjmení, adresa bydliště, IČO,DIČ. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.
Dodavatel osobní údaje zákazníků nepředává žádné další osobě. Výjimkou jsou externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníku předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

8. Závěrečná ustanovení


Těmito obchodními podmínkami se řídí všechny kupní smlouvy (objednávky) uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího a jsou závazné pro prodávajícího i kupujícího.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek, kterou musí učinit a zveřejnit v dostatečném časovém předstihu před nabytím jejich platnosti a účinnosti .
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1. 2014

Na vašem soukromí nám záleží Používáme soubory cookie a podobné nástroje, které jsou nezbytné k tomu, abychom Vám umožnili nakupovat, vylepšovali Váš zážitek z nakupování a mohli poskytovat naše služby.
Více informací Méně informací